Synonyms and Antonyms for presto

1. presto (adj.)

(of tempo) very fast

Synonyms: Antonyms:

2. presto (adv.)

suddenly

Synonyms:

3. presto (adv.)

at a very fast tempo (faster than allegro)

Synonyms: