Synonyms and Antonyms for phytophagic

1. phytophagic (adj.)

(of animals) feeding on plants

Synonyms: Antonyms: