Synonyms for phosphoresce

1. phosphoresce (v.)

to exhibit phosphorescence

Synonyms: