Synonyms for olga korbut

1. Olga Korbut (n.)

Soviet gymnast (born in 1955)

Synonyms: