Synonyms for krishnaism | Synonym.com

Synonyms and antonyms for krishnaism

1. Krishnaism (n.)

worship of Krishna the 8th avatar of Vishnu

Synonyms: